Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van het tot stand komen van de overeenkomst.

Onderstaand de algemene voorwaarden van mijn bedrijf.

 1. Algemeen voorwaarden van Sangaia

Deze voorwaarden gelden voor alle behandelingen en transacties tussen Sangaia  en een cliënt waarop Sangaia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Sangaia melden. Dit mag telefonisch of WhatsApp! Indien de cliënt deze verplichting  niet of niet tijdig nakomt, mag Sangaia het bedrag voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Sangaia de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Sangaia de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3. Betaling

De gemelde prijzen zijn inclusief  BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen in contanten of via overmaking via bank. Er is geen pin mogelijk.

4. Privacy

De cliënt voorziet Sangaia vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sangaia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sangaia behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Sangaia zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5. Geheimhouding

Sangaia is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Sangaia verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

Sangaia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Sangaia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

7. Beschadiging & diefstal

Sangaia heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Sangaia meldt diefstal altijd bij de politie.

8. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan de eigenaar van Sangaia, Sandhya Sietaram.

9. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sangaia het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen. De behandeling is eenzijdig. U bent de ontvanger, Sangaia is de gever.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Sangaia en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie of tewel de versie zoals die gold ten tijde

Samen met jou ga ik op zoek naar manieren om jou weer goed in je vel te doen zitten
Neem direct contact op
© 2020 Sangaia